Kleszczowskie gimnazjum
  zostało powołane uchwałą Rady Gminy w dniu 11 marca 1999r. Realizuje niezmiennie zadania przyjęte i zapisane w Koncepcji Pracy Szkoły. Celem tych działań jest współpraca z uczniami, rodzicami i nauczycielami, a wskaźnikiem sukcesu ich satysfakcja i prestiż w środowisku.

Priorytety :
- wysoka efektywność kształcenia
- przygotowanie do dalszej edukacji,
- zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia,
- kształtowanie właściwych postaw obywatelskich,
- wdrażanie do demokracji.

Kierunki działań:
- zatrudnianie nauczycieli o najwyższych kwalifikacjach, stale doskonalących swój warsztat pracy, przygotowanych do realizacji różnych zadań i form pracy,
- rozwijanie i wzmacnianie wśród nauczycieli i uczniów przedsiębiorczości, kreatywności, umiejętności pracy zespołowej,
- korzystanie z najnowszych źródeł informacji,
- otwartość w kontaktach międzyludzkich.
Uczniowie, rodzice i nauczyciele są podmiotami w procesie kształcenia i wychowania. W związku z tym:
- każdy ma prawo do wyrażania opinii, nienaruszającej godności innych,
- system komunikowania w szkole cechuje: otwartość, chęć zrozumienia i szacunek,
- pomagamy sobie wzajemnie,
- stwarzamy każdemu pracownikowi możliwość rozwoju zawodowego,
- działamy na rzecz integracji zespołu pracowników naszej szkoły,
- tworzymy atmosferę przyjaźni i szacunku dla drugiej osoby,
- podejmujemy działania wychowawcze i profilaktyczne wśród wychowanków,
- przygotowujemy uczniów do podjęcia decyzji o wyborze dalszej drogi życiowej,
- przygotowujemy do życia w społeczeństwie demokratycznym,
- wdrażamy do planowania i projektowania działań indywidualnych i zbiorowych,
- stwarzamy warunki do prowadzenia zdrowego stylu życia.