EGZAMIN GIMNAZJALNY

   ... sprawdza opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Egzamin gimnazjalny jest:

 • powszechny wszyscy uczniowie klas trzecich muszą do niego przystąpić
 • obowiązkowy, bo przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły
 • przygotowany w formie pisemnej - testy egzaminacyjne mają formę kilkunastostronicowej broszury
 • przeprowadzany w gimnazjum w czasie trzech kolejnych dni

 • Egzamin gimnazjalny:

 • bada w jakim stopniu uczeń opanował umiejętności ważne w życiu codziennym i przydatne w zdobywaniu wiedzy w szkole, np. wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji,
 • sprawdza wiadomości istotne dla przedmiotów humanistycznych, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz dla języka obcego nowożytnego,
 • pozwala na porównanie osiągnięć danego ucznia z osiągnięciami innych gimnazjalistów,
 • określa mocne strony ucznia , bądź sygnalizuje słabe.


 • Terminy egzaminu gimnazjalnego


  18 kwietnia 2018 r. środa
 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9.00
 • z zakresu języka polskiego - godz. 11.00

 • 19 kwietnia 2018 r. czwartek
 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych- godz. 9.00
 • z zakresu matematyki- godz. 11.00

 • 20 kwietnia 2018 r. piątek
 • język obcy nowożytny w zakresie podstawowym- godz. 9.00
 • język obcy nowożytny w zakresie rozszerzonym- godz. 11.00


 •    Pierwszego dnia gimnazjalista musi wykazać się wiadomościami i umiejętnościami z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. Sprawdzane będzie rozumienie zamieszczonego tekstu, znajomość utworów literackich lub dorobku autorów. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna w formie rozprawki, opowiadania, opisu lub sprawozdania. Może być również sprawdzane opanowanie przez gimnazjalistę form użytkowych takich jak podanie, życiorys i CV, list motywacyjny, dedykacja, list oficjalny, ogłoszenie i zaproszenie.
     Drugiego dnia uczeń powinien wykazać się wiadomościami i umiętnościami z zakresu matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Część matematyczno- przyrodnicza egzaminu sprawdza znajomość faktów, symboli, terminów, wzorów, formuł, oraz opanowanie umiejętności prostych, np. wyszukiwania informacji, rozpoznawania typów obiektów, zjawisk i procesów, a także opanowanie umiejętności złożonych takich jak rozumowanie wymagające krytycznego myślenia, wykrywanie współzależności elementów lub procesów oraz związków przyczynowo- skutkowych.
     Trzeciego dnia gimnazjalista musi wykazać się wiadomościami i umiejętnościami z języka obcego nowożytnego. Wszyscy uczniowie klas trzecich naszego gimnazjum wybrali język angielski. Ta część egzaminu ma dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony. Zestaw zadań egzaminacyjnych z języka obcego na poziomie podstawowym obejmuje:
     - rozumienie ze słuchu,
     - rozumienie tekstów pisanych,
     - znajomość funkcji językowych,
     - znajomość środków językowych.
     Na poziomie rozszerzonym dodatkowo uczniowie muszą wykazać się umiejętnością tworzenia wypowiedzi pisemnej.


  Czas pracy z arkuszem egzaminacyjnym:

  - z historii i wiedzy o społeczeństwie - 60 minut( dla uczniów z dostosowaniem 80 minut)
  - z języka polskiego - 90 minut ( dla uczniów z dostosowaniem 135 minut)
  - z przedmiotów przyrodniczych - 60 minut ( dla uczniów z dostosowaniem- 80 minut)
  - z matematyki - 90 minut ( dla uczniów z dostosowaniem 135 minut)
  - z języka obcego na poziomie podstawowym - 60 minut ( dla uczniów z dostosowaniem 80 minut)
  - z języka obcego na poziomie rozszerzonym - 60 minut ( dla uczniów z dostosowaniem 90 minut)