Koło polonistyczne
prowadzący: B. Barańska, A. Ignasiak, I. Bujacz
    Koło przeznaczone jest dla chętnych uczniów, z którymi w/w nauczyciele mają zajęcia. Zajęcia koła polonistycznego prowadzone w klasach pierwszych przeznaczone są dla uczniów, którzy interesują się literaturą i chcą rozwijać swoje zainteresowania literackie oraz brać udział w różnych konkursach polonistycznych.
    Zajęcia koła polonistycznego prowadzone w klasach drugich polegają na rozwijaniu zainteresowań uczniów, pogłębianiu wiedzy humanistycznej, utrwaleniu już zdobytej wiedzy. Na zajęciach koła uczniowie będą wykonywać projekt plastyczno-pisemny poświęcony patronowi naszej szkoły Wł. St. Reymontowi, będą pogłębiać wiedzę z zakresu gramatyki języka polskiego, poszerzać swoją wiedzę na temat języka poprzez poznawanie nowych pojęć i związków frazeologicznych. Ponadto uczniowie będą pracowali w pracowni komputerowej, aby poznać tajniki kina. Chcąc udoskonalić sposób wypowiadania się uczniów zaplanowano również zajęcia poświęcone pisaniu różnych form wypowiedzi pisemnej m. in. rozprawki, charakterystyki, zaproszenia. Podczas pracy koła uczniowie będą mogli również uczyć się poprzez zabawę, ponieważ zaplanowana gra dydaktyczna nie tylko pozwoli uczniom na utrwalenie wiedzy, ale i na inny sposób jej zdobywania. W trakcie całego roku szkolnego uczniowie koła będą rozwiązywać testy humanistyczne przygotowujące ich do egzaminu gimnazjalnego w klasie trzeciej. Jednym z elementów pracy zaplanowanej do realizacji na zajęciach, jest również analizowanie prac w których występują błędy i ich poprawa. Uczniowie będą także analizować i interpretować utwory poetyckie. Zajęcia koła polonistycznego prowadzone w klasach trzecich mają pomóc uczniom lepiej przygotować się do egzaminów gimnazjalnych, powtórzyć i utrwalić a w pewnym stopniu także poszerzyć wiadomości z języka ojczystego. Grupy uczniowskie na zmianę rozwiązują testy, doskonalą swój warsztat pisarski, bogacą słownictwo, utrwalają wiadomości z teorii i historii literatury, gramatyki, stylistyki. Ze względu na niski poziom poprawności zapisu pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym na każdych zajęciach uczniowie uzasadniają pisownię wybranych wyrazów, starają się używać różnych znaków przestankowych.
Koła ...

Koła matematyczne
prowadzący: A. Dominiak, J. Gonera
    Nieustanny rozwój cywilizacji, techniki i gospodarki stwarza ogromne zapotrzebowanie na dobrych ekonomistów, informatyków, a więc osoby obdarzone umiejętnością logicznego myślenia, czy też innymi zdolnościami matematycznymi potrafiących wykorzystać wiedzę zdobytą w czasie swej edukacji w praktyce. Ponadto w życiu każdego człowieka bardzo ważna jest potrzeba sukcesu. Zachodzi więc konieczność przygotowania uczniów do tej roli. Czasami wystarczy ukryte w nich zdolności odkryć, czasem pogłębić zainteresowania matematyczne. Służyć temu mają zajęcia organizowane na kole matematycznym w oparciu o przygotowane przez nauczycieli programy. Znalazły się w nich treści dostosowane do programu nauczania matematyki w danej klasie gimnazjum, a także wykraczające poza program. Stopień trudności zadań jest sprawą subiektywną, więc każdy znajdzie odpowiednie zadania dla siebie. Zajęcia również przygotowują uczniów do egzaminu gimnazjalnego, który jest ważnym etapem edukacji. Zatem koło matematyczne przeznaczone jest dla uczniów zdolnych, ambitnych i tych, którzy pragną poszerzyć wiadomości zdobyte na lekcjach matematyki. Założeniami programu jest rozwijanie uzdolnień uczniów, poszerzanie wiadomości i umiejętności, motywacja do samodzielnego pogłębiania wiedzy, przygotowanie do konkursów matematycznych. Zajęcia odbywają się w klasopracowni matematycznej, raz w tygodniu i trwają 1 godzinę lekcyjną.
Koła ...

Koło chemiczne
prowadzący: N. Perońska
    Na zajęcia koła chemicznego uczęszczają uczniowie klasy I i III gimnazjum. Zajęcia koła chemicznego przeznaczone dla uczniów klasy I obejmują zagadnienia dotyczące: substancji i ich przemian oraz wewnętrznej budowy materii. Uczniowie także projektują i wykonują proste doświadczenia chemiczne. Zajęcia koła chemicznego w klasach III przeznaczone są dla uczniów, którzy chcą powtórzyć i utrwalić materiał z klasy I – III gimnazjum, a tym samym bardzo dobrze przygotować się do egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych. Uczniowie Ci poznają również zasady pracy laboratoryjnej. Koło chemiczne prowadzone jest dla uczniów uzdolnionych i zainteresowanych przedmiotem. Na zajęciach uczniowie rozwiązują zadania dotyczące zagadnień chemicznych o podwyższonym poziomie trudności, zastanawiają się nad przyczynami powstawania różnorodnych zjawisk chemicznych. Wiedza zdobyta na dodatkowych lekcjach z chemii pozwala na dobre przygotowanie uczniów do olimpiad przedmiotowych, konkursów, jak również do >kwietniowego egzaminu z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
Koła ...

Koło geograficzne
prowadzący: I. Ziemba
    Zajęcia koła geograficznego przeznaczone dla uczniów klasy II obejmują zagadnienia dotyczące geografii regionalnej. Uczniowie poznają położenie geograficzne, rekordy oraz ciekawostki o wszystkich kontynentach. Pracując z mapą polityczną poznają podział polityczny świata. Uczniowie rozwiązują również konkursy tematyczne oraz kształcą umiejętności geograficzne m.in.: określanie współrzędnych geograficznych wybranych punktów na Ziemi oraz obliczanie rozciągłości równoleżnikowej i południkowej kontynentów i państw. Zajęcia koła geograficznego w klasach III przeznaczone są dla uczniów, którzy chcą powtórzyć i utrwalić materiał z klas I – III gimnazjum, a tym samym dobrze przygotować się do egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych. Uczniowie rozwiązują zadania dotyczące zagadnień geograficznych o podwyższonym poziomie trudności. Uczniowie poznają również najważniejsze wydarzenia w kraju i na świecie, ciekawostki geograficzne oraz rozwiązują konkursy z geografii fizycznej, społeczno – ekonomicznej i regionalnej.
Koła ...

SKS
prowadzący: T. Bednarski, M. Dzwonkowski, A. Perońska
    Zajęcia sportowe cieszą się dużą popularnością zarówno wśród chłopców jak i dziewcząt. Odbywają się one raz w tygodniu na pływalni w kompleksie Solpark. Młodzież ma okazję nauczyć się lub doskonalić techniki pływackie. Zajęcia SKS-u sprzyjają propagowaniu aktywności fizycznej i są doskonałą okazją do przyjemnego spędzenia czasu po obowiązkowych zajęciach szkolnych.
Koła ...