Projekt edukacyjny

Mniejszości narodowe i religijne w Polsce

Prezentacja przygotowana przez uczniów biorących udział w projekcie.

 


 

Gimnazjaliści spełniają marzenia!


UWIERZ W MARZENIA - NA NIE NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO.

   Gorąco zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy Kleszczów do włączenia się do noworocznej akcji charytatywnej. Prosimy, aby na ręce naszych wolontariuszy – uczniów Gimnazjum w Kleszczowie przekazywać choćby niewielkie sumy pieniędzy. Zbiórka przeprowadzona zostanie w dniach:

06 stycznia – 18 stycznia 2016 r.

Za zebrane pieniądze spełnimy marzenia podopiecznych Fundacji „Mam Marzenie”. Za okazaną pomoc SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

Organizatorzy zbiórki:
Społeczność Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie.


Akcję organizujemy już po raz czwarty. Do tej pory spełniliśmy marzenia 4 podopiecznych Fundacji „Mam Marzenie”.

 


 

Tradycyjnie pod koniec roku:

 


 


PROGRAM PROFILAKTYKI PALENIA TYTONIU DLA UCZNIÓW KLAS STARSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZUJM


   Od dwóch lat uczniowie Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta realizują program profilaktyczny pt. „Znajdź właściwe rozwiązanie” Celem głównym programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych i gimnazjum.
Cele szczegółowe:
 • Uzasadnienie i wzmocnienie postaw zobowiązujących do nie palenia - warsztat I.
 • Ukazanie funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego potrzeb, a przede wszystkim konieczność odpowiedniego odżywiania i czystego powietrza – warsztat II.
 • Przekazanie wiadomości o zachowaniach asertywnych, uczenie się rozpoznawania swych zachowań oraz uświadomienie mechanizmów nacisku grupowego wraz z nauczeniem się sposobów odmowy – warsztat III.
 • Uczenie rozpoznawania odczuć przeżywanych w sytuacjach trudnych, uświadomienie mechanizmów konfliktu, jak również uczenie umiejętności radzenia sobie z problemami –warsztat IV.
 • Uczenie umocnienia poczucia własnej wartości w zbudowaniu pozytywnego myślenia o sobie i kształtowania ważnych umiejętności w kontaktach z ludźmi - warsztat V.

 • Koordynatorami projektu są p. Monika Staryga oraz p. Katarzyna Bębnowska   

  PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY

  „STOP DOPALACZOM!”


     PODSTAWOWE CELE PROGRAMU „STOP DOPALACZOM!”:
    1. Omówienie problemów i zagadnień zgłoszonych przez młodzież z uwzględnieniem:
 • przybliżenia podstawowych pojęć związanych z „dopalaczami”- BZP i innymi substancjami uzależniającymi
 • omówienia szkód wyrządzanych przez narkotyki (fizycznych, psychicznych i społecznych)
 •   2. Obalenie nieprawdziwych informacji na temat „dopalaczy” i innych substancji odurzających:
 • „dopalacze są bezpieczną alternatywą dla substancji nielegalnych”,
 • „dopalacze są wyrobami kolekcjonerskimi”,
 • „dopalacze są legalne w całej Europie”,
 • „dopalacze to zioła lub ich mieszanki i są środkami pochodzenia naturalnego - żadnej chemii”
 •   3. Uzmysłowienie zagrożeń i konsekwencji związanych z zażyciem „dopalacza”
    4. Omówienia odpowiedzialności karnej nieletnich za czyny związane ze środkami psychoaktywnymi
    5. Wskazanie i omówienie alternatywy do zażywania substancji psychoaktywnych- promocja zdrowia

   


   

  Tradycyjnie w grudniu:

          

   


   


  „SZKOŁA I PRZEDSZKOLE PRZYJAZNE ŻYWIENIU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ”


  Problem nadwagi i otyłości

      Polska pod względem nasilenia otyłości u dzieci i młodzieży znalazła się w przełomowym momencie, istnieje bowiem szansa na zatrzymanie tej światowej epidemii i uniknięcia drogi, jaką przeszły inne kraje, w których – jak wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia – odsetek dzieci otyłych dochodzi do 20%. W Polsce tempo narastania odsetka takich dzieci ma istotny statystycznie trend wzrastający. Dodatkowo, liczba dzieci wykazujących stan przedotyłościowy, czyli nadwagę, już dorównuje innym krajom.

  Cel

      Celem programu jest wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży poprzez kształtowanie prozdrowotnych postaw i, w konsekwencji, zapobieganie rozwojowi nadwagi i otyłości oraz innym chorobom przewlekłym.

  Adresaci programu

      Program jest adresowany do przedszkoli i szkół, by zmotywować je do podjęcia na własnym terenie działań zapobiegających rozwojowi nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży. Jest to podstawa do rozwoju środowiska niezbędnego do promowania zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej oraz nadzoru nad stanem odżywienia wśród dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym.

  Założenia

      Program zakłada poddanie przedszkoli i szkół procesowi certyfikacji, który jest odzwierciedleniem ich działalności na rzecz przeciwdziałania nadwadze i otyłości. Idea programu zakłada, że w przedszkolu/szkole społeczność (pracownicy, uczniowie i rodzice) podejmuje wspólne działania dla poprawy i utrzymania swojego zdrowia i samopoczucia przez zmianę zachowań żywieniowych i podniesienie aktywności fizycznej. Szkoła, w której uczeń przebywa przez wiele godzin, nie może pozostać obojętna wobec wymogów rozwojowych i zdrowotnych dzieci lub młodzieży.
      W szkole, gdzie naturalnym procesem jest nauczanie i kształtowanie postaw, istnieje szereg możliwości wdrażania zasad prawidłowego stylu życia, m.in. poprzez: programy edukacyjne, organizację wspólnych śniadań, zwiększanie odsetka uczniów korzystających z obiadów, zmianę na prozdrowotne asortymentu produktów spożywczych dostępnych na jej terenie, a także wprowadzanie różnych codziennych form aktywności fizycznej wśród uczniów.
      Najbardziej skuteczne programy edukacyjne z zakresu prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej bazują na środowisku szkolnym, będącym centrum działań, obejmującym także rodziny czy też lokalną społeczność. Podjęte w szkole działania wpływają na przyszłe zdrowie i ukształtowanie prozdrowotnych nawyków całych generacji.

  Nowatorskie założenia

      Nowatorskim podejściem w realizacji zadania jest zaproponowanie rozwiązań systemowych polegających na:
 • zmotywowaniu szkół i przedszkoli, poprzez zaproponowaną pomoc w trakcie realizacji programu, do uzyskania certyfikatu Szkoły / Przedszkola Przyjaznej Żywieniu i Aktywności Fizycznej,
 • całościowym wdrażaniu programu (udział całego środowiska szkolnego, rodziców, społeczności lokalnej i władz samorządowych),
 • stałym przygotowywaniu przez IŻŻ i AWF materiałów pomocniczych dla nauczycieli, dyrektorów szkół, organizatorów żywienia i rodziców,
 • monitorowaniu wdrażania programu w celu ewentualnej korekty w trakcie jego realizacji.
 • Wdrażanie programu

      W najbliższych 5 latach program będzie realizowany w 100 placówkach w każdym województwie (25 przedszkoli, 25 szkół podstawowych, 25 gimnazjów i 25 szkół ponadgimnazjalnych), a w następnych latach obejmie kolejne placówki.
      Program ten jest dobrowolną inicjatywą, stwarza system spontanicznej możliwości przyłączania przedszkola/szkoły do programu, co jest dla nich nobilitacją i realną korzyścią (otrzymują np. specjalne materiały edukacyjne dla placówki, nauczycieli i rodziców z zakresu żywienia i aktywności fizycznej, m.in. plakaty).
      Przedszkole/szkoła, które pomyślnie wdrożą program zgodnie z opracowanymi kryteriami, otrzymają certyfikat Szkoły / Przedszkola Przyjaznej Żywieniu i Aktywności Fizycznej.

  Certyfikat

      Przedszkole/szkoła ubiegające się o certyfikat mają za zadanie tworzenie na swoim terenie środowiska sprzyjającego realizacji założeń programu zwalczania nadwagi i otyłości, promującego prawidłowe żywienie i aktywność fizyczną. Kryteria certyfikacji są zróżnicowane dla poszczególnych rodzajów szkół oraz przedszkoli:
  - Kryteria dla przedszkoli
  - Kryteria dla szkół podstawowych
  - Kryteria dla gimnazjów
  - Kryteria dla szkół ponadgimnazjalnych.

  Przewidywane efekty programu

      Najważniejsze punkty końcowe osiągnięte po okresie realizacji programu to:
 • zwiększenie poziomu wiedzy o roli żywienia i aktywności fizycznej wśród uczniów, ich rodziców i personelu pracującego z uczniami na terenie szkół i przedszkoli – zaproponowano szereg mierzalnych wskaźników tej oceny,
 • po prawa sposobu żywienia i poziomu aktywności fizycznej wśród uczniów,
 • uwidoczniony, choć być może odroczony w czasie, trend spadkowy lub przynajmniej zahamowanie wzrostu nasilenia otyłości i nadwagi wśród dzieci i młodzieży.
 •  


   

  Tradycyjnie w grudniu:

          

   


   

  Szkoła naszych przodków

     W ramach projektu uczniowie opracowali prezentację ukazującą rozwój szkolnictwa w naszej Ojczyźnie oraz przedstawili krótką scenkę, będącą próbą odtworzenia różnych lekcji w żartobliwy sposób. Wystawka przedmiotów i dokumentów związanych ze szkołą naszych przodków jest do obejrzenia w bibliotece szkolnej.
  Skład grupy uczestniczącej w projekcie:
  ▫Oktawia Zasada – Ib,  
  ▫Izabella Łażewska – Ib,  
  ▫Iza Bartoszewska – Ib,  
  ▫Wojciech Skalski – IIa,  
  ▫Mateusz Opas – IIa,  
  ▫Sylwester Pabich – IIa  

   


   

  Samorząd terytorialny

     W roku szkolnym 2011/2012 grupa uczniów klasy IIa Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie realizowała projekt edukacyjny, będący ważną częścią programu e-Akademia Przyszłości, w którym szkoła bierze udział. Głównym celem projektu było przybliżenie zarówno uczniom Gimnazjum, jak i pozostałym mieszkańcom gminy Kleszczów przeszłości związanej z samorządem terytorialnym. Uczniowie próbowali dotrzeć do informacji mówiących o tym, jak funkcjonował samorząd terytorialny od początku istnienia gminy. Podsumowanie projektu zawarte jest w prezentacji .
  Uczestnicy projektu: ▫Chojka Weronika   ▫Komór Angelika   ▫Łysik Klaudia   ▫Mielczarek Kamila   ▫Rabenda Wiktoria   ▫Roczek Mateusz   ▫Skalski Wojciech   ▫Trajdos Aleksandra   ▫Tymińska Klaudia   ▫Urbańska Patrycja  

   


   

  ***

     W roku szkolnym 2011/2012 nasza szkoła przystąpiła do programu edukacyjnego „Jedz smacznie i zdrowo” pod patronatem firmy Winiary. Szkolnym koordynatorem Programu jest p. Monika Staryga. W projekcie biorą udział uczniowie z klas: Ia, Ib, IIa i IIb. Opiekunami grup klasowych są ich wychowawcy:
  ♦ p. Barbara Gniewosz – klasa Ia
  ♦ p. Agnieszka Reszka – klasa Ib
  ♦ p. Izabela Marcinkowska – klasa IIa
  ♦ p. Monika Staryga – klasa IIb.
  W ramach programu „Jedz smacznie i zdrowo” uczniowie przygotowują m. in. plakaty oraz gazetki propagujące zdrowy tryb życia. Każda klasa, która weźmie udział w programie, może też zdobyć fantastyczne nagrody między innymi: wycieczki do Warszawy z warsztatami tańca z gwiazdami You Can Dance.