Terminy obowiązujące w procesie rekrutacji na rok szkolny 2016/2017

   Zgodnie z zarządzeniem Łódzkiego Kuratora oświaty z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów do klas pierwszych na rok szkolny 2016/17 do publicznych gimnazjów, publicznych szkół ponadgimnazjalnych, szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych w województwie łódzkim w postepowaniu rekrutacyjnym do gimnazjum określa się następujące terminy:
   W województwie łódzkim obowiązują następujące terminy rekrutacji do klas pierwszych gimnazjów na rok szkolny 2015/2016:
 • Składanie wniosków o przyjęcie do gimnazjów wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych - od dnia 1 czerwca 2016 r. do dnia 22 czerwca 2016 r. godz. 12:00.
 • Uzupełnienie wniosków o przyjęcie do gimnazjum o kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu - od dnia 24 czerwca do dnia 28 czerwca 2016 r. godz. 12:00.
 • Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków i dokumentów od dnia 29 czerwca 2016 r. do dnia 1 lipca 2016 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 15 lipca 2016 r. do dnia 18 lipca 2016 r.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postepowaniu rekrutacyjnym w dniu 6 lipca 2016 r. do godz. 12:00 oraz w postepowaniu uzupełniającym w dniu 8 sierpnia 2016 r. do godz. 12:00.
 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do gimnazjum w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu- w postepowaniu rekrutacyjnym od 6 lipca 2016 r. godz. 12:00 do dnia 8 lipca 2016 r. godz. 12:00 oraz w postepowaniu uzupełniającym od dnia 8 sierpnia 2016 r. godz. 12:00 do dnia 10 sierpnia 2016 r. godz. 15:00 .
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych- w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 11 lipca 2016 r. do godz. 12:00 oraz w postepowaniu uzupełniającym w dniu 11 sierpnia 2016 r. do godz. 12:00 .
 •  


   

  REGULAMIN NABORU

  do Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie

  na rok szkolny 2016/2017

   

   

  Rozdział I

  Postanowienia ogólne

  § 1.

  1.       Zapisy Regulaminu rekrutacji do Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie określają ogólne zasady przyjmowania kandydatów do szkoły, tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz skład, zakres uprawnień i obowiązków komisji rekrutacyjnej.

  2.       Rejestracja kandydatów do szkoły odbywa się bezpośrednio w szkole.

  3.       Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości w formie ogłoszonego komunikatu informacje o terminie rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach i warunkach przyjęcia dziecka do szkoły. Komunikat jest publikowany na stronie www.gimkleszczow.pl (zakładka: Rekrutacja).

  4.       Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna, powoływana przez dyrektora szkoły.

  5.       Szkoła prowadzi nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

   

  Rozdział II

   Zasady rekrutacji

  § 2.

  1.    Do klas pierwszych gimnazjum przyjmowani są z urzędu kandydaci zamieszkujący w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów i świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do gimnazjum.

  2.     Zgłoszenie (zał. nr 1) zawiera:

  a)     imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

  b)     imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów kandydata,

  c)      adres miejsca zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów kandydata i kandydata,

  d)     adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców/prawnych opiekunów kandydata, o ile je posiadają.

  3.     W przypadku dysponowania wolnymi miejscami do klas pierwszych przyjmowani są na wniosek rodziców/prawnych opiekunów kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły.

  4.     Wniosek (zał. nr 2) zawiera:

  a)     imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

  b)     imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów kandydata,

  c)      adres miejsca zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów kandydata i kandydata,

  d)     adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców/prawnych opiekunów kandydata, o ile je posiadają,

  e)      wskazanie kolejności wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych,

  f)      informacje o ocenach z pierwszego półrocza klasy szóstej, ocenie z zachowania oraz szczególnych osiągnięciach,

  5.     Druk wniosku/zgłoszenia pobiera się bezpośrednio z sekretariatu lub ze strony internetowej szkoły www.gimkleszczow.pl . Wypełniony(-e) wniosek/zgłoszenie składa się w sekretariacie gimnazjum w terminie określonym przez Łódzkiego Kuratora Oświaty, tj. od 1 czerwca do 22 czerwca 2016r. do godz.12.00,

  6.     W postępowaniu rekrutacyjnym w pierwszej kolejności (czyli „z urzędu”) do gimnazjum przyjmowani są kandydaci z obwodu szkoły, następnie kandydaci spełniający kryteria określone w Uchwale Rady Gminy Kleszczów NRXVII/175/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.
  z późniejszymi zmianami,

  7.     W oparciu o Uchwałę Rady Gminy Kleszczów NRXVII/175/2016 w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas gimnazjum , dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kleszczów , dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:

  a)     wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej – przyznaje się od 1 punktu przy wyniku sprawdzianu 1% do 100 punktów przy wyniku sprawdzianu wynoszącym 100%, za każdy 1% z wyniku sprawdzianu przyznaje się 1 punkt;

  b)    świadectwo ukończenia szkoły podstawowej ze średnią ocen nie niższą niż 4,5- przyznaje się od 45 punktów przy średniej 4,5 do maksymalnie 60 punktów za średnią 6,0, za każdą 0,1 średniej oceny powyżej 4,5przyznaje się 1 punkt;

  c)     ocena z zachowania- bardzo dobra lub wzorowa – przyznaje się 5 punktów;

  d)    kandydat, który uczęszczał do szkoły podstawowej mającej swoją siedzibę w obwodzie gimnazjum- przyznaje się 3 punkty;

  e)     w przypadku, gdy na ostatnie wolne miejsce więcej niż jeden kandydat uzyskał taką samą łączną liczbę punktów, o przyjęciu decyduje w pierwszej kolejności większa liczba punktów uzyskana według kryterium, o którym mowa w pkt. a), a w przypadku gdy nie można dokonać klasyfikacji w oparciu o powyższe kryterium, przyjmuje się kryterium określone w pkt. b)

  8.     Komisja rekrutacyjna decyduje o przyjęciu kandydata do gimnazjum, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat:

  a)   złożył zgłoszenie do gimnazjum oraz świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku sprawdzianu po klasie szóstej - kandydat z obwodu szkoły;

  b)   złożył wniosek o przyjęcie do gimnazjum, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wyniku sprawdzianu po klasie szóstej oraz spełnia kryteria zawarte w Uchwale Rady Gminy Kleszczów NRXVII/175/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r  z późniejszymi zmianami - kandydat spoza obwodu szkoły.

  9.     W przypadku składania wniosków o przyjęcie do większej liczby placówek, rodzic niezwłocznie, w terminie naboru, określa preferencje co do kolejności przyjęcia.

  § 3.

  1.       Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:

  a)     złożenie zgłoszenia lub wniosku,

  b)    postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez komisję rekrutacyjną,

  c)     podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych
  i
  nieprzyjętych do szkoły,

  d)    postępowanie odwoławcze.

  § 4.

  1.       Zgodnie ze wskazaniem Łódzkiego Kuratora Oświaty wprowadza się następujący terminarz naboru na rok szkolny 2016/2017:

   

  a)     składanie wniosków o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 1 czerwca 2016r. do dnia 22 czerwca 2016r. godz. 12.00 oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 11 lipca 2016r. godz. 12.00 do dnia 13 lipca 2016r.

  b)    uzupełnienie wniosków o przyjęcie do gimnazjum o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu od dnia 24 czerwca 2016r. do dnia 28 czerwca 2016r. godz. 12.00.

  c)     weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów od dnia 29 czerwca 2016r. do dnia 1 lipca 2016r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 15 lipca 2016r. do dnia 18 lipca 2016r.

  d)    listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 6 lipca 2016r. do godz. 12.00 oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 8 sierpnia 2016r. do godz. 12.00.

  e)     potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do gimnazjum w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu do dnia 6 lipca 2016r. od godz. 12.00 - 8 lipca 2016r. godz. 12.00 oraz w postępowaniu uzupełniającym do dnia 10 sierpnia 2016r. do godz. 15.00.

  11         listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu lipca 2016r. do godz. 12.00 oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 11 sierpnia 2016r. do godz. 12.00.

   

  Rozdział III

  Skład i zadania komisji rekrutacyjnej

   

  § 5.

  1.       Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły, o której mowa w §1.p.4.

  2.       W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi co najmniej 3 nauczycieli szkoły. Nie mogą w niej być dyrektor szkoły oraz osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym.

  3.       Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej.

  4.       Komisja rekrutacyjna realizuje następujące zadania:

  a)     ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do gimnazjum,

  b)    ustala i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum,

  c)     przygotowuje i ogłasza listy uczniów poszczególnych klas,

  d)    sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego.

  5.       Do protokołów postępowania rekrutacyjnego załącza się w szczególności:

  a)     listę zweryfikowanych wniosków o przyjęcie do szkoły;

  b)    informację o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianów, lub informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom za poszczególne kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

  c)     informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego;

  d)    listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

  e)     listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

   

  Rozdział IV

  Wymagana dokumentacja na potrzeby rekrutacji

   

  § 6.

  1.       Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie zgłoszenia lub wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami.

  2.       Wniosek/zgłoszenie pobiera się bezpośrednio z sekretariatu lub strony internetowej szkoły www.gimkleszczow.pl

  3.       Wypełnione zgłoszenie lub wniosek składa się we wskazanym terminie do dyrektora szkoły pierwszego wyboru.

   

  Rozdział V

  Procedura odwoławcza

  § 7.

  1.       W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

  2.       Uzasadnienie sporządza komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o uzasadnienie.

  3.       Rodzic/opiekun prawny kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.

  4.       Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

   

   

  Rozdział VI

  Przepisy przejściowe i postanowienia końcowe

   

  § 8.

  1.       O przyjęciu dziecka do gimnazjum w trakcie roku szkolnego, w tym do klasy pierwszej, decyduje dyrektor szkoły.

  2.       Zmiany w Regulaminie wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego wprowadzeniu.

  3.       Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.