Świetlica szkolna jest jedną z najbardziej popularnych form opieki nad dzieckiem.  Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie organizuje świetlicę głównie dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Gimnazjum ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizacji dojazdu do szkoły. Zajęcia świetlicowe są dostępne dla uczniów po uprzednim wypełnieniu Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, która liczy nie więcej niż 25 uczniów. Do głównych zadań świetlicy w Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie należy: wszechstronne rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień - kształtowanie kultury współpracy w czasie pracy i zabaw pogłębianie i utrwalanie wiadomości zdobytych na lekcji.

Najczęstsze formy pracy świetlicy to:
  • gry i zabawy dydaktyczne;
  • pomoc w nauce;
  • wycieczki spacery;
  • udział w uroczystościach szkolnych;
  • udział w konkursach;
  • słuchanie audycji radiowych i oglądanie programu TV;
  • praca z książką i czasopismem;
  • czytanie lektur;
  • prace plastyczne.